Canoanele lui Timotei al Alexandriei (385)

1 Tim. Alex. BOTEZUL UNOR CATEHUMENI

Întrebare: Dacă un copil catehumen ca de şapte ani, sau un om matur (catehumen), s-ar întâmpla a fi la vremea când se face aducerea Jertfei, şi neştiind, s-ar împărtăşi, ce trebuie să se facă în privinţa acestuia?

Răspuns: Trebuie a se lumina, căci de Dumnezeu a fost chemat.

Canon + conexiuni


2 Tim. Alex. CEL ÎNDRĂCIT SE BOTEAZĂ NUMAI PE PATUL DE MOARTE

Întrebare: Dacă catehumenul ar fi demonizat, şi însuşi el sau rudele lui ar dori ca el să primească sfântul Botez, dacă trebuie să-l ia sau nu, şi mai ales când este spre moarte? Răspuns: Dacă cel îndrăcit nu se va curaţi de necuratul duh, nu va pu­tea primi Sfântul Botez; dar la sfârşitul vieţii se botează.

Canon + conexiuni


3 Tim. Alex. CUMINECAREA CELUI ÎNDRĂCIT

Întrebare: Dacă cineva credincios se îndrăceşte, se cuvine a se împăr­tăşi cu Sfintele Taine, ori nu? Răspuns: Dacă nu trădează Taina, nici în alt chip oarecare nu o huleşte, să se împărtăşească, dar nu în fiecare zi, căci destul este numai duminica.

Canon + conexiuni


4 Tim. Alex. CATEHUMENUL IEŞIT DIN MINTE SE POATE BOTEZA

Întrebare: Dacă oarecare catehumen, fiind bolnav, îşi iese din minte şi nu poate însuşi mărturisi credinţa, şi rudele lui se roagă să primească Sfântul Botez până este viu, se cuvine a i-l da sau nu? Răspuns: Se cuvine a-l lua, dacă nu se bântuieşte de duh necurat.

Canon + conexiuni


5 Tim. Alex. ÎNFRÂNAREA PENTRU CUMINECARE

Întrebare: Dacă femeia s-ar împreuna noaptea cu bărbatul său, sau bărbatul cu femeia, şi s-ar face liturghie, se cuvine a se împărtăşi sau nu? Răspuns: Nu se cuvine, căci Apostolul spune lămurit: „Să nu vă lipsiţi unul de altul fără numai prin înţelegere întreolaltă, la timpul potrivit, ca să vă îndeletniciţi cu rugăciunea, şi (apoi) iarăşi să vă împreunaţi, ca să nu vă ispitească pe voi satana pentru neînfrânarea voastră” (I Cor. 7, 5).

Canon + conexiuni


6 Tim. Alex. CATEHUMENA AFLATĂ ÎN STARE DE CURĂŢIRE LUNARĂ NU SE BOTEAZĂ

Întrebare: Dacă o femeie catehumenă şi-a dat numele său ca să se lu­mineze, iar în ziua botezării sale i s-au întâmplat cele după obiceiul feme­iesc, se cuvine ei a se lumina întru acea zi? ori să amâne? şi cât să amâne? Răspuns: Se cuvine să amâne până ce se va curaţi.

Canon + conexiuni


7 Tim. Alex. FEMEIA ÎN STARE DE CURĂŢIRE LUNARĂ NU SE CUMINECĂ

Întrebare: Dacă o femeie va şti că are cele obişnuite femeilor, se cuvine a se apropia de Taine în ziua aceea, ori nu? Răspuns: Nu se cuvine până ce nu se va curaţi.

Canon + conexiuni


8 Tim. Alex. POSTUL LEHUZELOR. FEMEIA CARE NAŞTE ÎN POST POATE SĂ NU POSTEASCĂ

Întrebare: Femeia de va naşte la Paşti, se cuvine a ajuna şi a nu bea vin, sau să se dispenseze de ajunare şi de a nu bea vin pentru că a născut? Răspuns: Ajunarea s-a rânduit în scopul rânduirii trupului. Deci de este trupul întru smerenie şi slăbiciune, se cuvine să primească hrană şi băutură după cum voieşte şi poate să suporte.

Canon + conexiuni


9 Tim. Alex. ERETICII CARE SE POCĂIESC POT FI DE FAŢĂ LA LITURGHIE

Întrebare: Oare se cuvine clericului a se ruga fiind de faţă arieni sau alţi eretici şi nu-i va strica în cazul când se va ruga sau va aduce jertfa în prezenţa lor? Răspuns: La dumnezeiasca aducere, diaconul strigă mai înainte de să­rutare: „Cei neîmpărtăşiţi (chemaţi) ieşiţi”; deci nu li se cuvine a fi de faţă, fără numai de făgăduiesc a se pocăi şi a fugi de eres.

Canon + conexiuni


10 Tim. Alex. BOLNAVII SE DEZLEAGĂ DE POST

Întrebare: Dacă cineva ar fi bolnav şi foarte slăbit de boală îndelun­gată, şi vor veni sfintele Paşti, se cuvine negreşit a ajuna, sau clericul poa­te să-l absolve pe el să primească ce poate, sau şi untdelemn şi vin, din cauza multei lui neputinţe? Răspuns: Se cuvine a se îngădui să ia cel bolnav şi hrană şi băutura cât poate suporta; căci este cu dreptate ca mai cu seamă cel slăbit să se împărtăşească de untdelemn.

Canon + conexiuni


11 Tim. Alex. CĂSĂTORIA NELEGIUITĂ NU SE BINECUVÂNTEAZĂ

De va chema cineva pe un cleric spre a încheia căsătoria, şi va auzi că nunta este nelegiuită, ori căsătorie cu mătuşă, sau ceea ce voieşte a se în­soţi ar fi chiar sora celei moarte, se cuvine clericului a urma chemării, sau să săvârşească proaducerea (Sf. Jertfă)? Răspuns: Am zis o dată: dacă clericul va auzi că nunta este nelegiuită, nu se cuvine clericului a se face părtaş de păcate străine.

Canon + conexiuni


12 Tim. Alex. CUMINECAREA CELOR CE SE ISPITESC ÎN VIS

Întrebare: Dacă mireanul care a visat va întreba pe clerici, se cuvine a-i da voie lui să se împărtăşească sau nu? Răspuns: De este supus poftei de femeie, nu se cuvine; iar dacă satana îl ispiteşte pe dânsul, ca sub motivul acesta să-l înstrăineze de la împărtă­şirea cu dumnezeieştile Taine, se cuvine a-l împărtăşi, fiindcă ispititorul nu va înceta în timpul acela, când se cuvine a-l împărtăşi, de a năvăli asu­pra lui.

Canon + conexiuni


13 Tim. Alex. ÎNFRÂNAREA SOŢILOR, SÂMBĂTA ŞI DUMINICA

Întrebare: Celor însoţiţi cu împreunarea nunţii, în care zile ale săptă­mânii trebuie a li se propune să se ferească de împreunare unul cu altul, şi în care au voie? Răspuns: Cele ce le-am spus mai înainte le spun şi acum. Apostolul zice: „Să nu vă lipsiţi unul de altul decât numai prin înţelegere la timp numit, ca să vă îndeletniciţi cu rugăciunea, şi iarăşi să vă împreunaţi, ca să nu vă is­pitească pe voi satana pentru neînfrânarea voastră” (I Cor. 7, 5). De nevoie însă trebuie a se feri sâmbăta şi duminica, pentru că în acestea se aduce Domnului jertfa cea duhovnicească.

Canon + conexiuni


14 Tim. Alex. SINUCIGAŞUL

întrebare: Dacă cineva nefiind în minţi ridică mâna asupra sa sau se aruncă în prăpastie, să se facă pentru el proaducere sau nu?

Răspuns: în privinţa acestuia, clericul trebuie să lămurească dacă s-a făcut aceasta cu adevărat ieşit din minţi fiind. Căci de multe ori rudeniile celui ce a pătimit aceasta, vrând să obţină aducerea jertfei şi rugăciune pentru el, mint şi zic că nu era în minţi. Uneori însă a făcut aceasta din cauza tratamentului jignitor al oamenilor sau oarecum din scârbă, şi pentru acesta nu trebuie să se aducă jertfa, că s-a făcut sieşi ucigaş. Deci clericul negreşit trebuie să cerceteze cu deamănuntul, ca să nu cadă sub osândă.

Canon + conexiuni


15 Tim. Alex. ÎNDRĂCIREA NU-I PRICINĂ DE DIVORŢ

Întrebare: Dacă vreo femeie are duh necurat, încât să poarte şi fiare, iar bărbatul zice că nu se poate înfrâna şi vrea să ia alta, cuvine-se a lua alta ori nu? Răspuns: In această pricină intervine adulter, şi în privinţa aceasta nu am şi nu găsesc ce răspunde; dar după hotărârea duhovnicească nu se cuvine.

Canon + conexiuni


16 Tim. Alex. AJUNAREA PENTRU CUMINECARE

Întrebare: Dacă cineva ajunând spre a se împărtăşi, spălându-şi gura sau în baie a înghiţit apa nevrând, se cuvine a se împărtăşi?Răspuns: Da; căci satana aflând prilej de a-l opri de la împărtăşire, mai des va face aceasta.

Canon + conexiuni


17 Tim. Alex. MUSTRAREA DE SINE

Întrebare: Auzind deseori cuvântul Iui Dumnezeu şi nefăcându-l, oare suntem sub osândă? Răspuns: Deşi nu-l facem, totuşi nu se poate a nu ne mustra pe noi înşine că auzindu-l nu-l ascultăm. Că o parte din mântuire este şi a se mustra cineva pe sine însuşi.

Canon + conexiuni


18 Tim. Alex. VÂRSTA DE LA CARE SE OSÂNDESC PĂCATELE

Întrebare: De la ce vârstă se osândesc de Dumnezeu păcatele? Răspuns: După cunoştinţa şi înţelepciunea fiecăruia. Unii de la vârsta de zece ani, iar alţii şi de la mai mare vârstă.

Canon + conexiuni